گروه صنعتی تهران شرق

پروسه تولید

رشته کردن کویل ورق:

مواد اولی تولید یا همان کویل‌های ورق آهنی در ابتدا میبایست منطبق با سایز محصول مورد نظر تولید برش داده شود.

ذخیره سازی کویل‌های نوار بری شده:

در این مرحله کویل‌های نوار بری شده در خازنِ افقی که راندمان و صورت تولید را به مقدار قابل توجهی بالا میبرد، ذخیره میگردند.

فرمینگ:

در این قسمت، نوار آهنی به صورت گرد فرم می‌گیرد و برای ورود به مرحلهٔ جوش مهیا میشود. با توجه به بهره گیری از تکنولوژی سی اتی‌ای و آدم نیاز به تعویض قالب، گسترهٔ بزرگی از مقاطع و لوله‌های بین سایز ۴۲ و ۴۰۶ میلیمتر با صورت و کیفیت بالا قابل تولید می‌باشد.

واحد جوش:

نوار اهنی گرد شده سپس به صورتِ القایی جوش داده میشود.

واحد خنک کن:

نوار آهنی که در مرحلهٔ جوش تبدیل به لوله شد وارد واحد خنک کن شده و آمادهٔ ورود به قسمتِ سیزینگ میشود.

سایزینگ:

در بخش سایزینگ، لوله میتواند به همان شکل لوله، یا مقاطع مستطیل، مربع، و اشکال دیگر با توجه به مشخصات محصول در بیاید.

ترک هدز:

بعد از مرحلهٔ سایزینگ، دروازهٔ ترک هدز وظیفهٔ حصول اطمینان از صاف بودن محصول را دارد.

برش:

محصول تولید شده سپس در واحد برش به اندازه دلخواه برش داده میشود.

کونیک کاری (بولینگ):

دستگاه کونیک قادر به صاف کردن دهانهٔ داخلی و خارجی و تراش دادن پلیسه‌های جوش لوله‌های به طول حداکثر ۱۵.۵ متر و قطر خارجی ۱۶ اینچ می‌باشد.

تست هیدرو استاتیک:

دو دستگاه تست هیدرو استتیک ۷۶ و ۱۲۵ تنی تمام اتوماتیک قادر به تستِ لوله‌های درز جوش دار تحت فشار ۱۰۰ بار هستند. قطر خارجی و طول لوله‌های تحت تست میتوانند به ترتیب ۱۶ اینچ و ۱۵.۵ متر باشند.

بسته بندی:

مرحلهٔ بسته بندی که مرحلهٔ پیش از خروج محصول از انبار می‌باشد، آخرین مرحلهٔ تولید می‌باشد که در آن محصول‌های تولید شده در بستهٔ مختلف مرتب و باندل میشوند.

پروسه تولید

رشته کردن کویل ورق:

مواد اولی تولید یا همان کویل‌های ورق آهنی در ابتدا میبایست منطبق با سایز محصول مورد نظر تولید برش داده شود.

ذخیره سازی کویل‌های نوار بری شده:

در این مرحله کویل‌های نوار بری شده در خازنِ افقی که راندمان و صورت تولید را به مقدار قابل توجهی بالا میبرد، ذخیره میگردند.

فرمینگ:

در این قسمت، نوار آهنی به صورت گرد فرم می‌گیرد و برای ورود به مرحلهٔ جوش مهیا میشود. با توجه به بهره گیری از تکنولوژی سی اتی‌ای و آدم نیاز به تعویض قالب، گسترهٔ بزرگی از مقاطع و لوله‌های بین سایز ۴۲ و ۴۰۶ میلیمتر با صورت و کیفیت بالا قابل تولید می‌باشد.

واحد جوش:

نوار اهنی گرد شده سپس به صورتِ القایی جوش داده میشود.

واحد خنک کن:

نوار آهنی که در مرحلهٔ جوش تبدیل به لوله شد وارد واحد خنک کن شده و آمادهٔ ورود به قسمتِ سیزینگ میشود.

سایزینگ:

در بخش سایزینگ، لوله میتواند به همان شکل لوله، یا مقاطع مستطیل، مربع، و اشکال دیگر با توجه به مشخصات محصول در بیاید.

ترک هدز:

بعد از مرحلهٔ سایزینگ، دروازهٔ ترک هدز وظیفهٔ حصول اطمینان از صاف بودن محصول را دارد.

برش:

محصول تولید شده سپس در واحد برش به اندازه دلخواه برش داده میشود.

کونیک کاری (بولینگ):

دستگاه کونیک قادر به صاف کردن دهانهٔ داخلی و خارجی و تراش دادن پلیسه‌های جوش لوله‌های به طول حداکثر ۱۵.۵ متر و قطر خارجی ۱۶ اینچ می‌باشد.

تست هیدرو استاتیک:

دو دستگاه تست هیدرو استتیک ۷۶ و ۱۲۵ تنی تمام اتوماتیک قادر به تستِ لوله‌های درز جوش دار تحت فشار ۱۰۰ بار هستند. قطر خارجی و طول لوله‌های تحت تست میتوانند به ترتیب ۱۶ اینچ و ۱۵.۵ متر باشند.

بسته بندی:

مرحلهٔ بسته بندی که مرحلهٔ پیش از خروج محصول از انبار می‌باشد، آخرین مرحلهٔ تولید می‌باشد که در آن محصول‌های تولید شده در بستهٔ مختلف مرتب و باندل میشوند.